Všeobecné obchodné podmienky

Vydáva:                      FORMULA GT, s.r.o.

                                   Sídlo: 929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 40

IČO: 36 685 437, DIČ:  20 2225 8634, IČ DPH:  SK20 2225 8634

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 19076/T

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti  medzi predávajúcim – spoločnosťou FORMULA GT, s.r.o. so sídlom: 929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 40, IČO: 36 685 437, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19076/T  (ďalej len „predávajúci“), ktorý je zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky formulagt.sk a kupujúcim pri nákupe tovaru cez e-shop umiestnený na  internetovej stránke predávajúceho  www.formulagt.sk.
 2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom a ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku“) a zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronickom obchode”).
 3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom a ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých kupujúcich – fyzické a právnické osoby, ktoré zaslaním objednávky prejavia záujem o tovar ponúkaný predávajúcim.
 5. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so znením týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

II. Vymedzenie základných pojmov

 1. Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť FORMULA GT, s.r.o. so sídlom: 929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 40, IČO: 36 685 437, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 19076/T.
 2. Kupujúci je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho formulagt.sk, ktorá za týmto účelom riadne vyplnila a cez e-shop odoslala záväznú objednávku  predávajúcemu. Za kupujúceho, ktorý je právnickou osobou, koná štatutárny zástupca právnickej osoby.
 3. Spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka sa rozumie kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 4. E-Shop je internetový obchod predávajúceho  umiestnený na internetovej stránke formulagt.sk umožňujúci  nakupovanie tovaru ponúkaného predávajúcim  na uvedenej stránke.
 5. Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sú v aktuálnej ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom e-shop. Tovarom sú najmä motorové a priemyselné oleje, mazivá, akumulátory atď..
 6. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.
 7. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim cez e-shop uzavretá spôsobom uvedeným v bode III.  týchto všeobecných obchodných podmienok.

III.              Kúpna zmluva 

 1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.
 2. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávkový formulár uvedený na internetovej stránke predávajúceho formulagt.sk, vyplnením a odoslaním ktorého cez e-shop si kupujúci objednáva u predávajúceho tovar.  Kupujúci v objednávke uvedie všetky požadované údaje: meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými vo formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt,  názov a množstvo objednaného tovaru a spôsob dodania. Ak objednávka neobsahuje všetky požadované náležitosti, považuje sa za neúplnú. V prípade neúplnej objednávky sa predávajúci pokúsi kontaktovať kupujúceho (ak je to možne s ohľadom na poskytnuté údaje) a vyzvať ho na odstránenie nedostatkov objednávky a k jej doplneniu. Momentom doručenia doplňujúcich údajov predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú. Na nezrozumiteľnú, nejasnú, neúplnú, zmätočnú, zjavne fiktívnu objednávku sa neprihliada.
 3. Elektronická objednávka prijatá cez e-shop a ktorá spĺňa všetky náležitosti podľa predchádzajúceho odseku  sa považuje za návrh kúpnej zmluvy a je  pre obidve strany záväzná.
 4. Na objednávku zaslanú predávajúcemu iným spôsobom ako spôsobom uvedeným v týchto VOP (napríklad e-mailom, listom, telefonicky, faxom) sa neprihliada.
 5. Objednávka obsahuje tiež:
 6. vyhlásenie potvrdzujúce, že kupujúci sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ako aj Reklamačným poriadkom, a plne s nimi súhlasí;
 7. výslovné uvedenie tej skutočnosti, že ide o objednávku s povinnosťou platby.
 8. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ alebo tlačidlom podobného významu. Objednávka sa považuje za odoslanú momentom doručenia predávajúcemu, ak obsahuje všetky požadované údaje.
 9. Potvrdením objednávky podľa predchádzajúcich ustanovení VOP kupujúci zároveň prehlasuje, že predávajúci mu v súlade s ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 pred uzavretím zmluvy na diaľku riadne  poskytol informácie v požadovanom rozsahu, ktoré sú bližšie uvedené  v týchto VOP.
 10. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju bez akéhokoľvek dôvodu stornovať (odvolať) len, ak jeho prejav na odvolanie objednávky dôjde predávajúcemu skôr, ako bolo kupujúcemu doručené potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho.  Odvolanie (stornovanie) objednávky zašle kupujúci predávajúcemu prostredníctvom  e-mailu  na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o tom, že jeho objednávka bola stornovaná. Po potvrdení objednávky zo strany predávajúceho kupujúci nie je oprávnený svoju objednávku už odvolať.
 11. Po prijatí objednávky predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky (akceptáciu). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie predávajúceho adresované kupujúcemu, v ktorom  predávajúci potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia akceptácie kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári, a týmto dňom  dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorá sa týmto stáva záväznou pre obidve zmluvné strany (predávajúceho aj kupujúceho). Mlčanlivosť alebo nečinnosť predávajúceho neznamená potvrdenie objednávky.  V prípade, ak predávajúci do 7 dní odo dňa prijatia objednávkového formulára nezašle kupujúcemu potvrdenie objednávky podľa predchádzajúcich ustanovení, platí nevyvrátiteľná domnienka, že objednávka nebola predávajúcim prijatá, t.j. návrh kúpnej zmluvy predávajúci neakceptuje.
 12. Kupujúci berie na vedomie, že na uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcich odsekov nemá nárok, a predávajúci môže odmietnuť objednávku bez akéhokoľvek dôvodu. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že uzavretím kúpnej zmluvy vyššie uvedeným spôsobom dôjde podľa zákona č. 102/2014 Z.z. k uzatvoreniu zmluvy na diaľku.
 13. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanej kvalite, množstve a dohodnutej cene (v cene platnej v čase odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu). Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru spôsobom uvedeným v bode IV. týchto VOP.
 14. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný prijať.
 15. Pokiaľ dôjde k uzatvoreniu osobitnej (rámcovej alebo jednorazovej) kúpnej zmluvy, tá musí byť uzatvorená písomne. Zmeny a doplnenia takto uzatvorenej kúpnej zmluvy vo forme dodatkov sa taktiež vyhotovuje písomne.
 16. Predávajúci prijíma a vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.
 17. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek dočasne alebo trvalo zastaviť predaj určitého druhu tovaru. Objednávateľovi z tohto dôvodu nevznikne nárok na náhradu škody.

 IV. Cena a platobné podmienky

 1. Za dodanie objednaného tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu podľa bodu 2. tohto bodu ako aj cenu za dodanie tovaru.
 2. Kúpnou cenou za tovar je cena zverejnená na internetovej stránke predávajúceho, ktorá je uvedená v ponuke, na objednávke ako aj v potvrdení objednávky.  Kúpna cena vždy zahŕňa DPH, pokiaľ nie je napísaná inak a je stanovená v mene Euro.  Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky. Predávajúci  si vyhradzuje právo meniť cenu podľa svojho uváženia.
 3. V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na prepravu tovaru kupujúcemu, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil. Cenu za dodanie  predávajúci účtuje podľa cenníka aktuálneho v čase objednania tovaru zverejneného na internetovej stránke www.formulagt.sk.
 4. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s výškou ceny za objednaný tovar vrátane prípadných nákladov za dodanie tovaru.
 5. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu jedným z nasledovných spôsobov:
 6. Platba na dobierku – v hotovosti pri prevzatí tovaru od doručovateľa Slovenskej pošty, a.s. prípadne iného kuriéra alebo platobnou kartou podľa možnosti doručiteľa;
 7. Platba pri osobnom prevzatí v distribučnom sklade predávajúceho – pri osobnom odbere platba možná len v hotovosti;
 8. bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho – platba na základe zálohovej faktúry –  tovar bude zaslaný kupujúcemu Slovenskou poštou alebo inou kuriérskou službou po uhradení a pripísaní celej kúpnej ceny tovaru vrátane ceny za dodanie tovaru  v prospech účtu predávajúceho.
 9. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku) prípadne v termíne uvedenej na zálohovej faktúre, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
 10. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred aj bez uvedenia dôvodu a to buď na celú objednávku príp. na jej časť. V prípade odmietnutia zaplatiť kúpnu cenu objedaného tovaru  príp. jej časť, predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 11. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom odovzdania kúpnej ceny doručovateľovi Slovenskej pošty prípadne inému kuriérovi alebo dňom jej pripísania v celom rozsahu v prospech účtu predávajúceho. V prípade, ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu a dodaný tovar vrátil z dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy,  predávajúci je  povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy na kupujúcim oznámený bankový účet, nie však skôr ako mu je tovar doručený späť.

V. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností dodať objednaný tovar v čo najkratšej lehote, najneskôr do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky.  O predpokladanej dĺžke dodania objednávaného tovaru predávajúci informuje kupujúceho na internetovej stránke formulagt.sk.
 2. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a predávajúci ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdil. Pri osobnom odbere tovaru miestom dodania je vybraný distribučný sklad predávajúceho.
 3. Dodanie tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom doručovateľa Slovenskej pošty, a.s. alebo inej kuriérskej služby prípadne osobne u predávajúceho v jeho distribučnom sklade. Právo výberu spôsobu dodania tovaru má kupujúci. Predávajúci pri určitých druhoch tovaru príp. množstve objednaného tovaru si vyhradzuje právo osobitne určiť spôsob dodania tovaru.
 4. Dodacia lehota podľa odseku 1 tohto bodu je časový úsek, ktorý začína plynúť dňom  uzavretia kúpnej zmluvy podľa bodu III. VOP  a končí dňom odovzdania tovaru doručovateľovi alebo pri osobnom odbere dňom doručenia informácie kupujúcemu o vybavení objednávky a možnosti prevziať si objednaný tovar u predávajúceho.
 5. V prípade doručenia tovaru prostredníctvom tretích osôb (Slovenská pošta, a.s. alebo iná kuriérska služba) samotné doručovanie trvá 1-3 pracovné dní. Uvedená doručovacia doba  vychádza z obvyklých dodacích lehôt, ktoré sú bežné pri obchodnom styku.  Vzhľadom na to, že ich splnenie závisí i od konania tretích strán, predávajúci nemôže napriek svojej snahe vo všetkých prípadoch garantovať ich dodržanie.
 6. Pri osobnom odbere kupujúci je povinný vyzdvihnúť objednaný tovar do siedmych dní odo dňa doručenia informácie o vybavení objednávky podľa odseku 4 tohto bodu VOP.
 7. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v dodacej lehote, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania. Oneskorené dodanie tovaru neoprávňuje kupujúceho  k odmietnutiu jeho prevzatia, ani k požadovaniu náhrady, alebo zľavy za nedodržanie dodacej lehoty. V prípade, ak tovar nie je dodaný ani 30 dní po uplynutí dodacej lehoty, kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 8. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený prevzatím objednaného tovaru kupujúcim alebo inou oprávnenou  osobou  v mieste dodania, alebo pri osobnom odbere dňom jeho prevzatia kupujúcim.  Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak predávajúci bol pripravený odovzdať objednaný tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, a kupujúci si tovar neprevzal z dôvodov na jeho strane.  Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť na dodacom liste. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený aj v prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť.
 9. Kupujúci je povinný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, množstvo dodaného tovaru a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne oznámiť prepravcovi aj predávajúcemu. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.
 10. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme podľa týchto VOP a tovar sa vráti predávajúcemu, predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.
 11. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia objednaného tovaru.
 12. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny a prevzatia tovaru.

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak ním objednaný tovar nie je mu dodaný ani 30 dní po uplynutí dodacej lehoty (bod V. odsek 7 VOP).
 2. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak kupujúci mu odmietol zaplatiť cenu objednávky príp. jej časť (bod IV. odsek 9 VOP), alebo ak si kupujúci v rozpore s týmito VOP objednaný tovar riadne neprevzal (bod V. odsek 10 VOP).
 3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je  podľa ust. § 7 zákona č.  102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, a to do 14 (štrnásť) dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom e-shopu vyzdvihol osobne u predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie  tovaru,  odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy treba uskutočniť v písomnej forme a doručiť adresátovi na ním uvedenú adresu.
 5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, kupujúci je povinný v odstúpení od kúpnej zmluvy uviesť svoje meno a priezvisko, e-mailovú adresu, číslo objednávky, popis a množstvo objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosti  odstúpenia od zmluvy  je odporúčané odstúpenie od zmluvy zaslať v listinnej podobe poštou na adresu   predávajúceho FORMULA GT, s.r.o., so sídlom: 929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 40. Na odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúci je oprávnený použiť formulár uvedený na internetovej stráne predávajúceho.
 6. V prípade spotrebiteľa lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.  Včas podané odstúpenie od zmluvy má za následok, že kúpna zmluva podľa týchto VOP sa zrušuje od začiatku. V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.
 7. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy  zaslať tovar späť na adresu predávajúceho FORMULA GT, s.r.o., so sídlom: 929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 40. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu  znáša kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo tovar vrátený prostredníctvom dobierky neprevziať.  Tovar je vhodný zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Spolu s tovarom je potrebné zaslať aj daňový doklad, ktorý bol zaslaný s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Kupujúci posiela kúpený tovar späť na vlastné náklady a zároveň:
  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, a
  • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva), a
  • tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale ako bol doručený), nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie počas doručovania.
 8. Po platnom odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť od kupujúceho a následne vrátiť kupujúcemu všetky platby prijaté od neho  prevodom na účet, prípadne iným dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, nie však skôr, ako je predávajúcemu tovar vrátený.
 9. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka predávajúceho  na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 10. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, potvrdením objednávky zároveň potvrdzuje, že bol riadne poučený o uplatnení jeho  právach na odstúpenia od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy.
 11. Postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané predávajúcim prostredníctvom jeho internetového obchodu je upravený v reklamačnom poriadku.
 12. Odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Odstúpenie predávajúceho  od zmluvy sa však nedotýka nároku predávajúceho na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.
 13. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Zaslanie objednávkového formuláru predávajúcemu je podmienené potvrdením súhlasu kupujúceho s týmito VOP v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  v znení neskorších predpisov.
 2. Kupujúci zaslaním objednávkového formulára a potvrdením súhlasu s týmito VOP udeľuje predávajúcemu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia uzavretej kúpnej zmluvy a za účelom ponúkania iných služieb a tovarov predávajúceho, zasielania informácie o produktoch a o činnostiach predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms správy, telemarketing). Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na poštovú adresu predávajúceho FORMULA GT, s.r.o., so sídlom: 929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 40  alebo na e-mailovú adresu predávajúceho zverejnenú na jeho internetovej stránke.
 3. Všetky údaje požadované pri vyplnení objednávkového formulára slúžia len k zabezpečeniu realizácie objednávky kupujúceho (spracovania objednávky, dodania tovaru) a pre potreby vlastného marketingu predávajúceho, ako aj pre potreby neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, stornovanie objednávky, vrátenie objednaného tovaru). Údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám, s výnimkou produktov pri ktorých je výslovne uvedený opak. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 4. Predávajúci garantuje, že  osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. Nebudú poskytované tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.). Garantuje tiež, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom e-shopu.
 2. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webovej stránke formulagt.sk. Osobitnou písomnou dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim môže byť vylúčené použitie týchto VOP, prípadne jednotlivých ich ustanovení.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s tým, že akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho formulagt.sk.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že informácie uvedené na stránke formulagt.sk sú z časti preberaná od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 5. Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trnavský kraj so sídlom Pekárska 23, 917 01 Trnava.
 6. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 7. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Dunajská Streda, dňa

FORMULA GT, s.r.o.