Formulár na odstúpenie od zmluvy

P O U Č E N I E

o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenia od zmluvy

 • Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je  podľa ust. § 7 zákona č.  102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnený  odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, a to do 14 (štrnásť) dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom e-shopu vyzdvihol osobne u predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie  tovaru,  odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 • Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
 • Tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorá bol dodaný ako posledný;
 • Dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov, kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo kusu;
 • Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobie, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy treba uskutočniť v písomnej forme a doručiť adresátovi na poštovú adresu 929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 40 alebo na e-mailovú adresu zverejnenú na internetovej stránke www.formulagt.sk. Na odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúci je oprávnený použiť formulár uvedený na internetovej stráne predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle  oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 • Postup pri odstúpení od zmluvy je bližšie upravený v bode VI. Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho.
 • Včas podané odstúpenie od zmluvy má za následok, že kúpna zmluva sa zrušuje od začiatku. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu tovaru (bez nákladov na doručenia tovaru). Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 • Predávajúci vráti kúpnu cenu tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy za predpokladu, že tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od kúpnej zmluvy, mu bol riadne vrátený.
 • Náklady súvisiace s vrátením tovaru znáša v celom rozsahu kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar zaslaný na dobierku.
 • Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.