Reklamačný poriadok

Vydáva:                     FORMULA GT, s.r.o.

                                   Sídlo: 929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 40, IČO: 36 685 437, DIČ:  20 2225 8634, IČ DPH:  SK20 2225 8634 Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 19076/T

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný spoločnosťou FORMULA GT, s.r.o. so sídlom: 929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 40, IČO: 36 685 437, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 19076/T (ďalej len „predávajúci“) v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zásielkovom predaji“)  ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Tento reklamačný poriadok upravuje postup predávajúceho a kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané  predávajúcim, a to buď priamo v jeho distribučných skladoch alebo cez jeho e-shop umiestnený na jeho internetovej stránke formulagt.sk,  ako aj s tým súvisiace práva a  povinnosti predávajúceho a kupujúceho podľa príslušných ustanovení platných zákonov. Týmto reklamačným poriadkom predávajúci informuje kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá zároveň slúži aj ako záručný doklad.
 3. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v sídle predávajúceho, v distribučnom sklade a je zverejnený aj na internetovej stránke predávajúceho www.formulagt.sk.
 4. Pri objednávke tovaru cez e-shop predávajúceho odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, súčasťou ktorých je aj tento reklamačný poriadok a bezvýhradne s nimi aj súhlasí.

II. Výklad pojmov

 1. Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť  FORMULA GT, s.r.o. so sídlom: 929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 40, IČO: 36 685 437, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19076/T .
 2. Kupujúci je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov ponúkaných predávajúcim, a to buď v distribučnom sklade alebo  prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho formulagt.sk, ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady.
 3. Reklamáciou sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru.
 4. Vybavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

III. Zodpovednosť za vady

 1. Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
 3. Záručná doba a tovar zakúpený cez e-shop predávajúceho je 24 mesiacov.
 4. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu poštou alebo kuriérskou službou, záručná doba začína plynúť dňom  prevzatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
 5. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe tovaru.
 6. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova dňom prevzatia nového tovaru. V prípade výmeny vadného tovaru kupujúci obdrží doklad, na ktorom bude vymenený tovar označený. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu.
 7. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

IV. Záručné podmienky

 1. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať kompletnosť tovaru, príslušných dokladov a či obal, v ktorom je tovar zabalený nie je poškodený.  V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste prevzatia tovaru spísať  so zamestnancom doručovateľa protokol o zistených zjavných vadách – o nekompletnosti zásielky, mechanickom poškodení tovaru, jeho obalu príp. iných zjavných vád.  Neskoršie reklamácie týkajúce sa zjavných vád tovaru, zistiteľných pri prevzatí tovaru, nekompletnosti tovaru alebo  dokladov, nemožno uznať a takáto reklamácia bude považovaná za neoprávnenú. Predávajúci za zjavené vady zistiteľné pri prevzatí tovaru a za nekompletnosť odovzdaného tovaru a dokladov nezodpovedá ani v prípade, ak kupujúci nevyužije právo vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí.
 2. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 3. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri jeho prevzatí, je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.
 4. Práva zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení.
 5. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady tovaru.
 6. Záruka sa nevzťahuje najmä:
  • na vady spôsobené opotrebením alebo nadmerným používaním veci,
  • na vady spôsobené používaním tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe tovaru,
  • na vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom,
  • na vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru, ktoré nastalo po jeho prevzatí kupujúcim,
  • na vady spôsobené prírodnými živlami,
  • na mechanické poškodenie tovaru, príp. iné zjavné vady a nekompletnosť odovzdaného tovaru, ktoré nebolo oznámené predávajúcemu pri prevzatí tovaru a na mechanické poškodenie, ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí a ktoré nebolo oznámené do 24 hodín od prevzatia tovaru,
  • ak kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
  • ak kupujúci reklamuje tovar po uplynutí záručnej doby.
 7. Ak predávajúci pri predaji tovaru ponúkne kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne iný tovar ako dar, je na rozhodnutí kupujúceho či ponúkaný dar príjme. Dar nie je predaným tovarom a preto sa naň nevzťahuje záruka a predávajúci za jeho prípadné vady nezodpovedá. Ak predávajúci vie o vadách tovaru, ktoré ponúka kupujúcemu ako dar, je povinný kupujúceho pri ponuke daru na ne upozorniť. Ak sa na darovanom tovare objavia vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť. V prípade, ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný predávajúcemu vrátiť všetko čo podľa zmluvy dostal, t.j. spolu s kúpeným tovarom je povinný vrátiť aj tovar prijatý ako dar.

V. Spôsob uplatnenia reklamácie

 1. Tovar zakúpený u predávajúceho je kupujúci oprávnený reklamovať písomne, a to buď zaslaním reklamácie na adresu sídla predávajúceho FORMULA GT, s.r.o. so sídlom: 929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 40 (ďalej len „reklamačná adresa“) alebo na e-mailovú adresu zverejnenú na stránke www.formulagt.sk s tým, že je povinný najneskôr do 3 dní odo dňa zaslania reklamácie   zakúpený tovar zaslať (kuriérskou službou alebo poštou) na reklamačnú adresu. Kupujúci je oprávnený podať reklamáciu osobne aj  priamo na reklamačnej adrese.  Na uplatnenie reklamácie kupujúci je oprávnený použiť aj reklamačný formulár zverejnený na internetovej stránke predávajúceho formulagt.sk.   Predávajúci si vyhradzuje právo nepreberať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
 2. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť originál dokladu o zakúpení tovaru, resp. o zaplatení kúpnej ceny ako aj popísať dôvody reklamácie. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči predávajúcemu  zo zodpovednosti za vady uplatňuje, ako aj e-mailovú adresu, alebo inú (poštovú) adresu na účely komunikácie s predávajúcim   príp. tiež telefonický kontakt,  adresu miesta, kde bol tovar dodaný a adresu miesta kam má byť vymenený tovar dodaný, v prípade výmeny tovaru, číslo objednávky, dátum prevzatia kupujúcim, číslo bankového účtu kupujúceho. V  prípade nepredloženia uvedených dokladov reklamácia nebude uznaná za záručnú. Kupujúci je povinný predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich reklamáciách toho istého tovaru. Podmienkou uplatňovania reklamácie je ďalej aj to, aby tovar nebol viditeľne fyzicky poškodený alebo neniesol viditeľné znaky používania, a obsahoval všetky súčasti tak, ako bol zo strany predávajúceho predaný.
 3. Ak kupujúci zasiela vadný tovar predávajúcemu, je povinný zabaliť ho do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. Za škodu na tovare spôsobenú jeho nevhodným zabalením predávajúci nezodpovedá. Kupujúci je povinný zakúpený tovar zaslať na reklamačnú adresu kuriérskou službou alebo poštou ako doporučenú zásielku zreteľne označenú slovom „reklamácia“. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci predávajúcemu na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
 4. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu u predávajúceho. Pri osobnom uplatnení reklamácie je to deň odovzdania vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi predávajúcemu. Pri zaslaní vadného tovaru predávajúcemu sa za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď vadný tovar spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu.
 5. V prípade, ak kupujúci pri uplatnení reklamácie neodovzdá všetky vyžadované doklady, príp. tieto nie sú čitateľné alebo odovzdávaný tovar nie je kompletný, reklamačné konanie začína až dňom odovzdania kompletného tovaru a všetkých požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani na výzvu predávajúceho nedoplní chýbajúce doklady a tovar, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.
 6. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej dobe.
 7. Kupujúci môže reklamovať iba vadný (chybný, poškodený) tovar, a nemá nárok na vrátenie alebo výmenu tovaru, ktorý je bez vád. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po obdržaní zásielky.

VI. Vybavenie reklamácie

 1. Po začatí reklamačného konania, t.j. po doručení kompletnej reklamácie je predávajúci povinný bezodkladne  doručiť kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie, a to v písomnej forme po prevzatí reklamácie alebo elektronicky na e-mailovú adresu kupujúceho. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 2. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady si uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 3. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v odseku 2. tohto bodu má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 4. O vybavení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva (odovzdá opravený reklamovaný tovar, odovzdá nový tovar, za ktorý bol reklamovaný tovar vymenený, vráti kúpnu cenu alebo jej časť, príp. vráti neopravený reklamovaný tovar, ak reklamácia bola zamietnutá).
 5. O vybavení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho osobne alebo zaslaním e-mailovej správy. Zároveň kupujúceho vyzve na prevzatie tovaru alebo iného nároku, ktorý mu z uplatnenej reklamácie prislúcha (vrátenie kúpnej ceny, výmena veci), ak kupujúci požiadal o osobné prevzatie vybavenej reklamácie. V prípade, ak kupujúci požiada o zaslanie vybavenej reklamácie poštou, predávajúci zašle opravený tovar, vymenený nový tovar alebo kúpnu cenu na adresu kupujúceho spolu s potvrdením o vybavení reklamácie (výstupným protokolom).
 6. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
 7. Vybavenie oprávnenej reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. V prípade neoprávnenej a bezdôvodnej reklamácie predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za neoprávnenú alebo neopodstatnenú reklamáciu vo výške 20,- € s DPH ako aj prepravné náklady súvisiace s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.

VII. Spôsoby vybavenia reklamácie

 1. Ak sa na tovare počas záručnej doby vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Odstrániteľnými vadami sú vady, ktorých odstránením sa nezhorší kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.
 2. Kupujúci má právo požadovať bezplatnú výmenu tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy:
  • ak sa na tovare vyskytne vada, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady,
  • ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať; za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich opravách,
  • ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre väčší počet vád tovar riadne užívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru,
  • predávajúci nevybaví reklamáciu v zákonnej 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).
 3. Ak dôjde k výmene tovaru , začne plynúť záručná doba znova od dátumu prevzatia tovaru. Ak sa na tovare objavia iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 4. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z kúpnej ceny sa prihliadne na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebovania tovaru a možnosť jeho ďalšieho užívania. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje poverený zamestnanec predávajúceho.
 5. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:
  1. odovzdaním opraveného tovaru;
  2. výmenou tovaru;
  3. vrátením kúpnej ceny tovaru (pri odstúpení kupujúceho od zmluvy);
  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru;
  5. odôvodneným zamietnutím reklamácie.
 7. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrokom v znení neskorších predpisov.

VIII. Neoprávnená reklamácia

Za neoprávnenú reklamáciu sa považuje taká reklamácia, ktorou zákazník reklamuje vady tovaru, ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, sú v rozpore so všeobecnými záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, zákazníkom uvádzané skutočnosti  sa nezakladajú na pravde alebo ak je takáto reklamácia podaná po uplynutí záručnej doby.

IX. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, a to e-mailom na adresu zverejnenej na internetovej stránke formulagt.sk.   Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len  „zákon č. 391/2015 Z.z.). ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho formulagt.sk.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek zmeny tohto reklamačného poriadku nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich  zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho formulagt.sk.
 3. Na právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok vzťahuje len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 4. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva príslušná Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trnavský kraj so sídlom Pekárska 23, 917 01 Trnava a príslušný súd.

Dunajská Streda, dňa

FORMULA GT, s.r.o.